IMG_2039

ЕКО-ПЪТЕКАТА

Posted on March 18, 2017

Еко-пътеката, която възнамеряваме да обособим и поддържаме, е основен маршрут в комплекс Камчия, който преминава през три от най-представителните видове местообитания – крайречни (лонгозни) гори, пясъчни дюни и блатиста местност. В момента голямата част от него е обрасла с инвазивна растителност или преминава през пясъчни дюни, покрити с редки и застрашени пясъчни растения. Липсват обяснителни табели или каквато и да било инфраструктура, предоставяща туристическа информация.

Пътеката започва от паркинга до главния път от Старо Оряхово до Шкорпиловци и първия участък от нея преминава през гъста заливна гора от полски ясен (Fraxinus oxycarpa), източен дъб (Quercus дъб), полски бряст (Ulmus minor), полски клен (Acer Campestre) и черна елша (Alnus glutinosa), с подлес  главно от глог (Crataegus monogyna), дрян (Cornus mas) и кучи дрян (Cornus sanguinea). Дърветата често са преплетени с лиани и увивни растения, като повет (Clematis vitalba), скипка (Smilax exelsa), гърбач (Periploca graeca), и т.н., придаващи впечатление за тропическа гора.

Излизайки на открито, пътеката преминава в черен път между гората и широкия пясъчен плаж, а след това се отклонява към морския бряг. При преминаване през  пясъчните дюни хората трябва да бъдат много внимателни, за да не разрушат  уязвимата пясъчна растителност, която расте върху тях  – дива ръж (Leymus racemosus), песъчар (Ammophila Arenaria), и ендемичния борзеанов игловръх (Alyssum borseanum). Местообитанието в периферията на заливната гора дава убежище на рядката жаба Балканска чесновница (Pelobates syriacus balcanicus) и Европейската видра (Lutra Lutra), които с малко повече  късмет може да се наблюдават.

Връщайки се на пътя по протежение на гората, от пътеката може да се наблюдават редица  редки за България и Европа птици, като например черен щъркел (Ciconia Nigra), малък креслив орел (Aquila pomarina), сокол орко (Falco Subbuteo) , голям ястреб (Acipiter gentilis), осояд (Pernis apivorus) и 7 от 9-те европейски вида кълвачи. Сивият кълвач (Picus canus), черногърбото каменарче (Oenante pleshanka) и полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) се размножават в комплекса в значителни количества и шансовете да се наблюдават са доста високи. През пролетта и есента посетителите може да бъдат възнаградени с гледката на хиляди реещи се птици – щъркели, пеликани и грабливи птици, които преминават оттук следвайки западноевропейския миграционнен път наприците – Via Pontica.

Крайният участък от пътеката достига блатиста област в края на заливната гора, обрасъл с тръстика (Phragmites Australis) и папур (Typha Angustifolia). През пролетта блатното кокиче (Leucojum кокиче) и няколкото вида от синчец, които покриват  подлеса правят гледката още по-приказна.

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *