Branta_ruficollis-(10)_Chavdar_res

ЯТАТА

Posted on April 13, 2014

BG0002046 – Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за птиците и Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

Защитената зона обхваща влажна зона, заобиколена от пасища, широколистни гори и скални биотопи.

“Ятата” е мястото с най-богато разнообразие от птици в района на Варненско-Белославския езерен комплекс през всички сезони. Тук са установени над 220 вида птици, в това число 6 вида застрашени от изчезване в световен мащаб, като червеногушата гъска (Branta ruficollis), къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus), морския орел (Haliaeetus albicula) и други.

“Ятата” има важна роля за гнезденето на тръстиковия блатар, кокилобегача и сивата патица. По време на миграция и зимуване “Ятата” е сред най-значимите места в България за голям брой редки и застрашени видове птици като малкият корморан, белооката потапница, белият щъркел, блестящия ибис и пойния лебед.

IMG_0137  20151213_111906Yatata_26 Sept 2015 [3]

 

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *