Bolata_Chavdar3

КАЛИАКРА

Posted on April 15, 2014

Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за птиците и Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

Това е тази част от черноморското крайбрежие, която обхваща най-източната част от Добруджанското плато, между Каварна и нос Шабла. Тук се намират последните остатъци от степите, характерни в миналото за района на Добруджа. Прекрасните цветове на дивите божури и горицвети през пролетта, сребристо-зелените тонове на пелина през лятото и елегантните движения на коилото през есента създават неповторимия облик на този район.

Калиакра е единственото място в света, където се срещат ендемичните растения калиакренско плюскавиче и калиакренска метличина. Тук се намират най-големите находища на повече от 20 редки и застрашени вида растения като теснолистния божур, широколистната гърлица, седефчето, кримския чай, лесинговото коило и др.

Многообразието от птици се дължи както на запазената природа, така и на факта, че по крайбрежието минава един от първостепенните миграционни пътища – Via Pontica. Калиакра е едно от малкото места в Европа, където могат да бъдат наблюдавани розовият скорец, черногърбото каменарче, както и петте вида чучулиги, характерни за Балканския полуостров. Степите са уютен дом за турилика,  а крайбрежните скали се огласят от средния корморан и алпийския бързолет.

Зоната по Натура 2000 включва и морска акватория – ивица море покрай крайбрежието, където при спокойно време може да се наблюдават трите вида черноморски делфини и множество морски птици.

Turilik_ChavdarShags-at-KaliakraKamenarche_ChavdarCape-Kaliakra_Dimiter-GeorgievTesnolisten-bozhur_Dimiter-Georgiev

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *