Primula_Goritsa

КАМЧИЙСКА ПЛАНИНА

Posted on April 15, 2014

BG0002044 –  Защитена зона по Директива 92/43 на ЕЕС за опазване на дивите птици, която припокрива защитена зона по Директивата за местообитанията

Камчийска планина формира северната част на крайморския дял на Стара планина. На изток граничи с Черно море, на север достига до долината на р. Камчия.  Зоната е включена в Европейската екологична мрежа Натура 2000 поради изключителното й значение за опазване на биоразнобразието в района. Основни местообитания са горските, представени от чисти дъбови и букови гори, и смесени широколистни гори с преобладаване на цер (Quercus cerris), благун (Quercus frainetto),горун (Quercus dalechampii ), източен бук ( Fagus orientalis), мизийски бук (Fagus sylvatica), сребролистна липа (Tilia tomentosa).

Камчийска планина е разположена на прелетния път на птиците Via Pontica и има международно значение като типично място с „тесен фронт на миграция“ за реещите се птици – щъркели, пеликани и грабливи птици.  Мигриращите птици преминават Стара планина именно в тази част, тъй като това е най-ниската и лесна за преодоляване преграда. Гористата част се използва от мигриращите грабливи птици за хранене и нощуване.

Камчийска планина е едно от най-значимите места в страната за осояда (Pernis apivorus), малкия креслив орел (Aquila pomarina), малкия орел (Hieraaetus pennatus),  полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata), червеногърбата сврачка (Lanius collurio), както и за четири вида кълвачи – средния пъстър (Dendrocopos medius), сирийския (Dendrocopos syriacus), черния (Dryocopus martius) и сивия (Picus canus). По време на миграция и зимуване в язовирите на Камчийска планина се струпват многоводолюбиви птици, които спират там по пътя си наюг от Стара планина. Сред тях е  и световно застрашеният къроглав пеликан (Pelecanus crispus).

HolkarBalkanflugsnapparePrimula_GoritsaRödhuvad törnskata 130715-49

 

 

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *