IMG_2071

МЯСТОТО

Posted on March 18, 2017

Комплекс Камчия се намира на около 25 km южно от гр. Варна. Комплексът е част от европейската екологична мрежа Натура 2000 под номер BG0002045 – Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците. Обхваща крайречни заливни гори, известни под наименованието “български лонгоз” около устието и долното течение на р. Камчия, обширни пясъчни дюни и плажна ивица, храстови и тревни съобщества, сладководни блата и морска акватория, както и прилежащи рибарници. Много характерни са разположените в гората заблатени територии – Мазния азмак и Лесинския азмак, които са останки от стари речни ръкави,естествено свързани с реката. Към комплекса е включено и бившето Старооряховско блато, югозападно от резервата, превърнато в обработваеми земи. През зимата и пролетта тук се образуват обширни разливи, привличащи големи количества водолюбиви птици.

Основното местообитание в комплекса е лонгозната гора от полски ясен (Fraxinus oxycarpa), дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora), полски бряст (Ulmus minor), полски клен (Acer campestrе) и черна елша (Alnus glutinosa), с подлес  главно от обикновен глог (Crataegus monogyna), обикновен дрян (Cornus mas) и кучи дрян (Cornus sanguinea). Вплетените в клоните на дърветата лиани  –  повет (Clematis vitalba), скрипка (Smilax exelsa), гърбач (Periploca graeca), създават впечатлението за тропическа гора, а блатното кокиче (Leucojum aestivum) и няколкото вида синчец (Scilla sp.) напролет правят гледката още по-незабравима.

Поради фактът, че се намира на миграционния път на птиците Via Pontica, защитена зона Камчия е от изключително значение за реещите се птици – щъркели, пеликани и грабливи птици. В защитената зона са установени 73 вида гнездящи птици, от които 16 вида са защитени.

 

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *