IMG_0163

ПРОБЛЕМЪТ

Posted on March 23, 2017

Целият Варненско – Белославски езерен комплекс е особено чувствителен към човешки дейности, свързани със замърсяването от близките индустриални предприятия и фрагментация на местообитанията. В западната част на езерния комплекс са разположени утаителните басейни на Девненския химически комплекс, а в северната част е ТЕЦ Варна. Голяма част от тежката индустрия в района на Варна е разположена по границите на зоната.

Развитието на промишлеността и урбанизацията са фактори, които са довели до загуба на местообитания и до цялостна екологична промяна на влажната зона и продължават да бъдат основен застрашаващ фактор. Самата защитена зона „Ятата“ е разположена на южния бряг на плавателния канал, свързващ Варненското и Белославското езеро, на 1 км източно от град Белослав и южно от село Страшимирово. Водоемът и заблатена част от теритотията са изкуствено създадени, в резултат на заустването на пречистените води от пречиствателната станция на Белослав. Именно поради това екологичниото равновесие тук е още по-крехко и нуждата то да бъде поддържано е още по-наложителна.

Територията има природозащитен статут по българското и европейското законодателство, което дава възможност за разработването на план за управление – инструмент, който ще служи като регулатор на на дейностите и ще гарантира опазването на богатото биоразнообразие, което ЗЗ „Ятата“ поддържа.

Регулирането на пашата на домашен добитък, любителския риболов, почистването от битови отпадъци, поддържането и туристическата интерпретация на мястото са само част от дейностите, които трябва да се предпримат в тази посока. Причината нищо да не се прави в момента от страна на ресорните институции са главно ограниченията на държавните и общинските бюджети. Тези проблеми се усложняват поради недобрата информираност и липсата на разбиране за природната стойност на мястото. Нужна е доста работа с децата и младежите, с общинските власти и всички заинтересовани страни за отстраняването на тези проблеми.

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *