tabelalosha-11-670x446

ПРОБЛЕМЪТ

Posted on March 18, 2017

Целият комплекс  е особено чувствителен към човешки дейности, свързани със замърсяването и фрагментация на пясъчните дюни и крайречната гора. През последните години се наблюдава значителен натиск върху защитената зона, който се изразява в опити за застрояване и развитие на хотелска инфраструктура. От друга страна, голяма част от дейностите, заложени в Плана за управление на мястото, като  опазване, био-мониторинг, повишаване на осведомеността и туристическа интерпретация, не са осъществени главно поради ограничения на държавните и общинските бюджети. Тези проблеми се усложняват поради недобрата информираност и липсата на разбиране за природната стойност на мястото. Нужна е доста работа на местно и регионално ниво за отстраняването на тези пропуски.

Чрез нашата иницатива „Изграждане  и поддържане на еко-пътека Камчия“ бихме искали да поемем част от дейностите по подобряване на туристическата интерпретация на мястото, предвидени в Плана за управление на Комплекс Камчия. По- конкретно, това се  изразява в разчистване и реконструкция на част от пътеките за посетителие, инсталиране на информационни табели и провеждане на информационна кампания.

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *