IMG_2046

ПРОЕКТИ

Проектите, изпълнявани от СОДП включват:

 • Наблюдение и контрол на природозащитно значими природни територии по северното българско Черноморие, 2005 – 2010 г. Проектът включва следене за инвестиционни намерения, които биха могли да доведат до разрушаване на местообитания и пр. и подаване на становища до Областните администрации, РИОСВ и МОСВ, местните общини, съдебните власти, както и участия в срещи и обсъждания, организирани от СОДП или от общинските и държавните структури; осъществяване на преки природозащитни дейности в тези територии – почистване на отпадъци, поставяне на гнездилки за птици и др.;
 • Хидробиологичен мониторинг в ЗМ “Дуранкулашко езеро” и ЗМ “Шабленско езеро”, 2004-2005 г. Проектът включва периодично пробонабиране и обработка на проби за фитопланктон, зоопланктон и зообентос от определен брой точки в двете езера, както и изготвяне на аналитичен доклад за състоянието на водните екосистеми в двете езера; финансиран е от РИОСВ – Варна.
 •  “Форум за опазване и устойчиво управление на природните екосистеми по долното течение на река Камчия” , 2004-2005 г. Дейностите по проекта  включат организиране на срещи между отговорните институции и заинтересованите страни в рамките на регионален форум, с цел изготвяне на предложение за обявяване на природен парк „Камчия“ и изграждане на  биосферен резерват по долното течение на реката. Проектът е финансиран от Фондация Екообщност.
 • Поставяне на информационни табла в защитени територии във Варненска и Добричка области, 2004-2006 г. Проектът включва изработването и поставянето на информациони табла по режима на защитените територии Дуранкулашко езеро, Шабленско-Езерецко езеро, Ятата, Калиакра, Камчия, Камчийски пясъци, Пашов дол, Петрича, Калфата, Киров дол. Друга дейност е почистването на образувани битови отпадъци в Резерват “Камчия” и буферната му зона. Финансиран е от РИОСВ – Варна.
 • Оценка на видовото разнообразие и природозащитното значение на бозайниците в местностите “Рояшка скала”, “Пръстена”, “Козя река” и “Голямо и малко було” и изготвяне наподробен доклад, 2004 – 2005 г; проектът е финансиран от Асоциация за развитие на екотуризма (АРЕТ).
 • “Да спрем бракониерството на Дуранкулашко езеро”, 2009 – 2010 г, финансиран по линия на  Програма за защита на природата и регионално развитие в Югоизточна Европа (NatuRegio). Проектът представлява   задълбочено проучване на нивата и въздействието на бракониерството в района на Дуранкулашкото езеро през зимата на 2009-2010г., разработване на база данни за количествено определяне на нивото и въздействието на бракониерството в защитената зона и иницииране на дейности за екологично образование сред местните деца.
 • Мониторинг на птиците в ЗЗ „Ятата“, ПР „Балтата“, ПР „Камчия“, ПР „Калиакра“, ЗМ „Дуранкулашко езеро“, ЗМ „Шабленско езеро“, 2003 – 2014 г.
 • Подпомагане на популациите на белоглавия и египтеския лешояди в Източните Родопи чрез организиране на изкуствено подхранване, 2005 – 2014 г.
 • Опазване на редки и застрашени растения и местообитанията им в Западните Родопи чрез изготвяне на предложения за защитени територии и закупуване на ливади с цел опазването им, 2013 – 2014 г.
 • Проучване на полубеловратата мухоловка в България, 2012- 2016 г. Изследователски проект на шведския орнитолог – изследовател Йохан Траф, който в продължение на 5 поредни години проследява ключовите фактори, които влияят върху размножителната екология на полубеловратата мухоловка в България. В резултат на проекта разполагаме с подробно описание на гнездовия цикъл на полубеловратата мухоловка в България, което дава възможност за планиране на дългосрочно научно проучване на този рядък и малко изследван вид.  Проектът се провежда в сътрудничество с Университът в Упсала – Швеция, ИБЕИ-БАН, Българска орнитологична централа и Сдружение за опазване на дивата природа (СОДП).
 • Фестивали на хвърчилата – Варна и Шабла, 2014 – 2017 г : СОДП участва като основен партньор в организирането и провеждането на ежегодните Фестивали на  хвърчилата – Варна и Шабла с основна цел и идея да обърне вниманието на обществеността към нуждата от опазване на мигриращите птици и техните местообитания. Основен акцент и мото на Фестивал на хвърчилата – Варна  например, е инициативата на СОДП „Да опознаем и обикнем реещите се птици по черноморския миграционен път Via Pontica“.
 • “Доброволци за природата”, 2015 – 2016 г.: Проектът на СОДП “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата», се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г. Проектът включва теоретични и практични обученията на доброволци за извършване на мониторинг на биоразнообразието, работа на терен за набиране на данни за Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие към МОСВ, участие в обществени събития и образователни инициативи с цел популяризиране на идеята за опазване на биологичното разнообразие.