Dalmatian Pelican & White Pelican by Johan Oli Hilmarsson_winter photography

СРЕБЪРНА

Posted on May 19, 2014

Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за птиците и Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

Сребърна е единственото запазено до днес крайдунавско езеро в България. Името му винаги се е свързвало с богатството и разнообразието от птици. През годините тази уникална влажна зона е преминала през много перипетии и промени – от прекъсване на животворната връзка с Дунав, през почти пълното й пресъхване в средата на 90-те години на 20 век, до благодатното съживяване след възстановяването на връзката на езерото с реката.

Днес езерото е отново рай за редки водолюбиви птици, като къдроглавия пеликан и малкия корморан. Сребърна предлага богата мозайка от открити водни площи, плаващи тръстикови острови (кочки), водни огледала, покрити с водни лилии и щитолисни какички или тихата сянка на залети от разливите върби.

В северната част на езерото тръстиката постепенно отстъпва място на лонгозната растителност, която опасва поречието на Дунав и о. Комлука. Тези условия създават разнообразни местообитания, които намират своите многобройни обитатели.

Заради богатството на птичия си свят Сребърна отдавна е получила международно признание – мястото е обявено за биосферен резерват и е включено в списъка на UNESCO като обект на световното природно наследство. Сребърна е единственото място в България, където гнезди къдроглавия пеликан. Този вид се е превърнал в емблематичен за резервата. Езерото е дом и за други редки и застрашени птици, като малкия корморан, белооката потапница, морския орел и червеновратия и черновратия гмурец, голямата бяла чапла и др. През зимата многочислени ята от мигриращи птици спират там за почивка или за зимуване. Сред тях са червеногушата гъска, малката белочела гъска, голямата белочела гъска, различни видове патици и др.

Проблемите, с които се борим:

Сребърна в голяма степен се влияе от дейности, свързани с отводняване и от хидрологичния режим на р.Дунав. Периодичните пресъхвания на участъци от езерото и големите колебания във водното ниво водят до постепенно обрастване на откритите водни площи и загуба на хранителни местообитания за някои видове птици. Незаконният риболов с мрежи причинява както безпокойство на птиците, така и оплитане на гмуркащите се птици в рибарски мрежи. Планът за управление на резервата се нуждае от актуализация.

Srebarna_Dimiter GeorgievLB_Chavdar NikolovBittern_Chavdar Nikolov

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *