IMG_2046

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ДОБРОВОЛЦИ ЗА ПРИРОДАТА“

Posted on July 14, 2015

С „ЧУДНИЯТ СВЯТ НА КАМЧИЯ – ПТИЦИ И РАСТЕНИЯ: ЧАСТ I“ – обучение за доброволци стартира новият проект на Сдружение за опазване на дивата природа „Доброволци за природата“. Проектът цели повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг и се осъществява с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) – 2009 – 2014 г.

Теоретичното и практическо обучение на добровлци на терен ще се проведе на четири части, през четирите различни сезона и включва изграждане на умения за разпознаване и описване на редки и застрашени растения и птици, типични за зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000 “Камчия” и “Ятата”.

Първата част – ЧУДНИЯТ СВЯТ НА КАМЧИЯ – ПТИЦИ И РАСТЕНИЯ – се състоя на 11 юли 2015 г. в защитена зона „Камчия“. Обучението предизвика голям интерес от страна както на по-опитните, така и на новите участници. Обърнахме особено внимание на пясъчните дюни, които са сред най-редките местообитания в България, а растящите по тях сухолюбиви растения – сред най-застрашените в европейски мащаб. С помощта на експерт – ботаник разбрахме как да разпознаваме най-характерните растения за трите дюнни местообитания – зараждащи се (ембрионални) дюни, подвижни (бели) дюни и стабилизирани (сиви) дюни. Спряхме се на видовете птици, които са индикаторни за състоянието на средата. В защитена зона „Камчия“ такива са хралупогнездящите птици: среден пъстър кълвач, голям пъстър кълвач, сив кълвач, черен кълвач, полубеловрата мухоловка, сива мухоловка, син синигер, лъскавоглав синигер, горска зидарка, градинска дърволазка. Накрая разгледахме основното местообитание в комплекса – лонгозната гора от полски ясен, дръжкоцветен дъб, полски бряст, полски клен и черна елша, с подлес от обикновен глог, обикновен дрян и кучи дрян.

Освен обученията на доброволци, проектът включва и работа на терен за набиране на данни за Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие към МОСВ, участие в обществени събития и образователни инициативи с цел популяризиране на идеята за опазване на биологичното разнообразие.

Следващото обучение на терен е посветено на мигриращите птици по Черноморския прелетен път Via Pontica и е планирано за края на септември 2015 г. Всеки, който проявява интерес може да се включи като пише на info@wildlifeconservation.bg

EEA+Grants+-+JPGПроектът “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата», се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“ www.BG03.moew.government.bg

IMG_2031IMG_2041IMG_2058IMG_2051

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *