ШАБЛЕНСКИ ЕЗЕРЕН КОМПЛЕКС

Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за птиците и Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

С красивата си и запазена природа Шабленският езерен комплекс е сред най-представителните места от екологичната мрежа Натура 2000. Мястото е включено в Натура 2000 поради европейското си  значение за опазването на редки и застрашени местообитания – крайбрежни сладководни и полусолени езера, пясъчни плажове и тръстикови масиви, които хиляди птици ползват за почивка по време на миграция или за зимно убежище. Поради това езерният комплекс предостява възможности за развитие на целогодишен природопознавателен туризъм, като особено популярни са туровете за наблюдение на птици. Continue Reading →

КОМПЛЕКС КАМЧИЯ

BG0002045 – Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците

Комплекс Камчия се намира на около 25 km южно от гр. Варна. Обхваща крайречни заливни гори, известни под наименованието “български лонгоз” около устието и долното течение на р. Камчия, обширни пясъчни дюни и плажна ивица, храстови и тревни съобщества, сладководни блата и морска акватория, както и прилежащи рибарници. Много характерни са разположените в гората заблатени територии – Мазния азмак и Лесинския азмак, които са останки от стари речни ръкави,естествено свързани с реката. Към комплекса е включено и бившето Старооряховско блато, югозападно от резервата, превърнато в обработваеми земи. През зимата и пролетта тук се образуват обширни разливи, привличащи големи количества водолюбиви птици. Continue Reading →

КАМЧИЙСКА ПЛАНИНА

BG0002044 –  Защитена зона по Директива 92/43 на ЕЕС за опазване на дивите птици, която припокрива защитена зона по Директивата за местообитанията

Камчийска планина формира северната част на крайморския дял на Стара планина. На изток граничи с Черно море, на север достига до долината на р. Камчия.  Зоната е включена в Европейската екологична мрежа Натура 2000 поради изключителното й значение за опазване на биоразнобразието в района. Основни местообитания са горските, представени от чисти дъбови и букови гори, и смесени широколистни гори с преобладаване на цер (Quercus cerris), благун (Quercus frainetto),горун (Quercus dalechampii ), източен бук ( Fagus orientalis), мизийски бук (Fagus sylvatica), сребролистна липа (Tilia tomentosa). Continue Reading →

КАЛИАКРА

Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за птиците и Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

Това е тази част от черноморското крайбрежие, която обхваща най-източната част от Добруджанското плато, между Каварна и нос Шабла. Тук се намират последните остатъци от степите, характерни в миналото за района на Добруджа. Прекрасните цветове на дивите божури и горицвети през пролетта, сребристо-зелените тонове на пелина през лятото и елегантните движения на коилото през есента създават неповторимия облик на този район. Continue Reading →

ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО

Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за птиците и Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

Със стратегическото си разположение на един от главните миграционни пътища на птиците в Европа – Via Pontica – Дуранкулакшкото езеро предлага сигурен пристан за хиляди мигриращи птици, които всяка година минават на път за гнездовите си територии или остават да зимуват. През зимата разнообразието от водолюбиви птици е невероятно, но всепризната атракция са многохилядните ята от диви гъски, излитащи от езерото при изгрев слънце. Наред с голямата белочела гъска, големи струпвания образува и застрашената от изчезване червеногуша гъска. Тази дребна гъска с пъстро операние изминава хиляди километри от Сибирската тундра и обратно, привлечена от спокойствието, меката зима и големите обработваеми площи с подходящи зърнени култури. Continue Reading →

ЯТАТА

BG0002046 – Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за птиците и Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

Защитената зона обхваща влажна зона, заобиколена от пасища, широколистни гори и скални биотопи.

“Ятата” е мястото с най-богато разнообразие от птици в района на Варненско-Белославския езерен комплекс през всички сезони. Тук са установени над 220 вида птици, в това число 6 вида застрашени от изчезване в световен мащаб, като червеногушата гъска (Branta ruficollis), къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus), морския орел (Haliaeetus albicula) и други. Continue Reading →

ПАВЕЛ ГОСПОДИНОВ

Павел Господинов е мениджър на проекти в секторите НПО/международно развитие; специалист дигитални комуникации и маркетинг; фотограф.

Павел има доказан опит в управлението на проекти, разработване на концепции, мониторинг и оценка, както и в цялостната координация на проектния цикъл, включително управление на персонал и финанси. Павел има над 10 годишен опит в управление, мониторинг и консултиране за големи проекти, финансирани от донори като ПРООН, Глобалния Екологичен Фонд и Европейската комисия, както и държавно финансирани програми.

Павел има също така значителен опит в разработването, изпълнението и управлението на дигитални стратегии и проекти, свързани с дигитални комуникации, както и опит в проекти, свързани с информационните технологии.

Павел е фотограф и видео-оператор с няколко проекта зад гърба си в областта на документалната фотография и дигиталните презентации (http://stories.pavelgospodinov.com/home-2/ )

МАРИНА ГЕОРГИЕВА

Марина Георгиева е специалист по комуникации и връзки с обществеността в областта на природозащитата и екологичния туризъм.

Работила е по международни проекти на водещи природозащитни организации в България и притежава богат опит в изготвянето и изпълнението на комуникационни стратегии и планове, организиране на комуникационни и обществени събития, работа с медиите и осигуряване на публичност и видимост на резултатите , изготвяне и промотиране на туристически продукти и пакети, изготвяне и разпространение на печатни рекламни материали.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ

Димитър Георгиев е експерт с дългогодишен опит в разработването на планове и стратегии за развитието на екотуризма и разработване на посетителски центрове, управление на горското стопанство, възстановяване и управление на влажни зони, опазване на биоразнообразието и дивата природа. Ръководил е екипите на стратегически международни проекти за опазване на биоразнообразието и разработване на планове за управление на защитени природни територии в региона на Добруджа и природен резерват „Камчия“; автор е на плановете за управление на три международно значими защитени зони по българското крайбрежие на Черно море : защитената местност ” Дуранкулашко езеро”, защитената местност ” Шабленско езеро ” и природен резерват Камчия, както и на множество научни публикации, свързани с проучването, опазването и управлението на биоразнообразието и ценни природни територии.