СРЕБЪРНА

Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за птиците и Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

Сребърна е единственото запазено до днес крайдунавско езеро в България. Името му винаги се е свързвало с богатството и разнообразието от птици. През годините тази уникална влажна зона е преминала през много перипетии и промени – от прекъсване на животворната връзка с Дунав, през почти пълното й пресъхване в средата на 90-те години на 20 век, до благодатното съживяване след възстановяването на връзката на езерото с реката. Continue Reading →

БАТОВА

BG0002082 – Защитена зона по Директива 92/43 на ЕЕС за опазване на дивите птици, която припокрива защитена зона по Директивата за местообитанията

Защитена зона Батова се намира северно от гр. Варна и обхваща поречието на р. Батова и по-голямата част от Франгенското плато, включително бреговата ивица от Албена до Златни пясъци и прилежащата й морска акватория. Continue Reading →

ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО

BG0000191 – Защитена зона по Директива 92/43 на ЕЕС за опазване на дивите птици, която припокрива защитена зона по Директивата за местообитанията.

Варненско-Белославският езерен комплекс обхваща две езера – Варненското и Белославското, разположени на запад от гр. Варна и свързани помежду си с изкуствено прокопан канал. Варненското езеро е крайбрежно лиманно езеро с естествен произход. Continue Reading →