ТЕМЕНУГА ТРИФОНОВА

Теменуга Трифонова е експерт по образователни дейности в областта на природозащитата и опазването на околната среда. Работила е по международни проекти на водещи природозащитни организации в България и притежава богат опит в изготвянето и изпълнението на образователни стратегии и планове, организиране на образователни инициативи и събития, разработване на проекти и др.

Теменуга е преподавател по химия в Медицински университет – Варна и експерт – химик в клиника по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Св.Марина“. Активен член е на Сдружение за опазване на дивата природа, като от неговото създаване до 2014 г. е негов председател.

ХРИСТО ГЪРДОВ

Христо Гърдов е опитен биолог, участвал в множество орнитологични полеви проучвания в рамките на различни изследователски и природозащитни проекти. Като полеви експерт по наблюдение на миграции на птиците и гнезденто им Христо е допринесъл за изготвянето на Планове за управление на защитени територии, както и на редица научни публикации с практическа природозащитна насоченост.

Христо е квалифициран в областта на трудовата медицина и безопасността на труда. Има завършено висше биологическо образование в СУ “Св. Кл. Охридски”. Активен член на Сдружение за опазване на дивата природа от неговото създаване, а от 2014 г.- и член на УС на Сдружението.