Kite fest_Pavel Gospodinov

ЗА НАС

Сдружение за опазване на дивата природа (СОДП) е нестопанска организация с идеална цел, създадена през 2004 г., която работи за опазване на биологичното разнообразие и дивата природа и за постигане на устойчиво ползване на природните ресурси, като:

  • спомага за опазване, поддържане и възстановяване на местата от местно, национално и международно значение за биоразнообразието;
  • действа за поддържане и възстановяване на площта и качеството на местообитанията от значение за биоразнообразието;
  • работи за приобщаване на възможно повече хора към идеята за опазване на дивата природа, за изграждане на мрежа от действащи местни природозащитни структури, за интегриране на природозащитните необходимости в стопанските практики за благото на хората и на биоразнообразието;
  • съдейства на държавни, обществени, научни, стопански и други институции, организации и граждани в работата им по опазване на биологичното разнообразие и дивата природа;
  • съдейства за укрепването на международния престиж на България в областта на опазване на биологичното разнообразие и дивата природа.

За постигане на своите цели, Сдружението използва следните средства:

1. Създава научна основа за природозащитните си действия, като чрез проекти, експедиции, изследвания и други подобни събира и съхранява научни данни за видовете, местата и местообитанията, обобщава, анализира и разпространява информация, осъществява мониторинг на промените в биологичното разнообразие и дивата природа.

2. Чрез работни срещи, семинари, конференции и други подобни форуми подготвя планове за действие и управление на видове, места и местообитания, подходи за интегриране природозащитата в общественото и стопанското развитие, както и начини за подпомагане на местните хора за получаване на приходи от природосъобразни ползвания.

3. Осъществява преки практически дейности за опазване на видовете, местата и местообитанията и по този начин допринася за благоденствието на хората, като чрез проекти, ескпедиции, природозащитни бригади, акции на терена и други подобни прилага новаторски методи, синхронизира природозащитните усилия на Сдружението с тези на институциите, организациите и местните общности.

4. Изготвя предложения за обявяване на нови защитени природни обекти, за възстановяване на нарушени или унищожени природни обекти или изчезнали видове, за подобряване опазването на видове, места и местообитания, както и на нормативната уредба и съдейства на съответните институции в осъществяването на тези предложения.

5. Осъществява природозащитно образование и възпитание като чрез кампании, беседи и други обществени изяви, печатни материали, електронни носители и други подобни средства разпространява природозащитни знания в обществото, чрез проекти и съвместни програми и издания, лекции и други подобни си сътрудничи с учебни заведения, с държавните и общинските образователни институции..

6. Отстоява природозащитните необходимости чрез участие в експертни съвети, комисии и екипи, национални програми и проекти, екипи по ОВОС, редакционни и съставителски колективи и други подобни, като популяризира ролята на биоразнообразието за благоприятното състояние на околната среда пред държавните институции, общините, бизнеса, политиците и другите вземащи управленски решения.

Финансовите средства за дейността на Сдружението се набират от:

1. годишен членски внос;

2. дарения;

3. проекти и приходи от дейността на Сдружението;

4. финансова помощ от български и чуждестранни лица и международни организации.

Сдружението участва в коалицията  „За да остане природа в България”.