СИМЕОН ГИГОВ

Симеон Гигов е опитен еколог, орнитолог и водач на орнитологични турове. Участвал е в множество орнитологични полеви проучвания в рамките на различни изследователски и природозащитни проекти, като изграждането на екологичната мрежа Натура 2000 в северозападна България, мониторинг на зимуващата популация на червеногушата гъска в България, средно-зимно преброяване на водолюбивите птици, мониторинг на често срещаните видове птици в България и др. С опита и експертизата си като орнитолог, Симеон е допринесъл за изготвянето на редица научни публикации с практическа природозащитна насоченост.

Симеон има бакалавърска степен в управлението на туризма и интереси в областта на фотографията на диви животни, планинските преходи и спорта

ТЕМЕНУГА ТРИФОНОВА

Теменуга Трифонова е експерт по образователни дейности в областта на природозащитата и опазването на околната среда. Работила е по международни проекти на водещи природозащитни организации в България и притежава богат опит в изготвянето и изпълнението на образователни стратегии и планове, организиране на образователни инициативи и събития, разработване на проекти и др.

Теменуга е преподавател по химия в Медицински университет – Варна и експерт – химик в клиника по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Св.Марина“. Активен член е на Сдружение за опазване на дивата природа, като от неговото създаване до 2014 г. е негов председател.

ХРИСТО ГЪРДОВ

Христо Гърдов е опитен биолог, участвал в множество орнитологични полеви проучвания в рамките на различни изследователски и природозащитни проекти. Като полеви експерт по наблюдение на миграции на птиците и гнезденто им Христо е допринесъл за изготвянето на Планове за управление на защитени територии, както и на редица научни публикации с практическа природозащитна насоченост.

Христо е квалифициран в областта на трудовата медицина и безопасността на труда. Има завършено висше биологическо образование в СУ “Св. Кл. Охридски”. Активен член на Сдружение за опазване на дивата природа от неговото създаване, а от 2014 г.- и член на УС на Сдружението.

ПАВЕЛ ГОСПОДИНОВ

Павел Господинов е мениджър на проекти в секторите НПО/международно развитие; специалист дигитални комуникации и маркетинг; фотограф.

Павел има доказан опит в управлението на проекти, разработване на концепции, мониторинг и оценка, както и в цялостната координация на проектния цикъл, включително управление на персонал и финанси. Павел има над 10 годишен опит в управление, мониторинг и консултиране за големи проекти, финансирани от донори като ПРООН, Глобалния Екологичен Фонд и Европейската комисия, както и държавно финансирани програми.

Павел има също така значителен опит в разработването, изпълнението и управлението на дигитални стратегии и проекти, свързани с дигитални комуникации, както и опит в проекти, свързани с информационните технологии.

Павел е фотограф и видео-оператор с няколко проекта зад гърба си в областта на документалната фотография и дигиталните презентации (http://stories.pavelgospodinov.com/home-2/ )

МАРИНА ГЕОРГИЕВА

Марина Георгиева е специалист по комуникации и връзки с обществеността в областта на природозащитата и екологичния туризъм.

Работила е по международни проекти на водещи природозащитни организации в България и притежава богат опит в изготвянето и изпълнението на комуникационни стратегии и планове, организиране на комуникационни и обществени събития, работа с медиите и осигуряване на публичност и видимост на резултатите , изготвяне и промотиране на туристически продукти и пакети, изготвяне и разпространение на печатни рекламни материали.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ

Димитър Георгиев е експерт с дългогодишен опит в разработването на планове и стратегии за развитието на екотуризма и разработване на посетителски центрове, управление на горското стопанство, възстановяване и управление на влажни зони, опазване на биоразнообразието и дивата природа. Ръководил е екипите на стратегически международни проекти за опазване на биоразнообразието и разработване на планове за управление на защитени природни територии в региона на Добруджа и природен резерват „Камчия“; автор е на плановете за управление на три международно значими защитени зони по българското крайбрежие на Черно море : защитената местност ” Дуранкулашко езеро”, защитената местност ” Шабленско езеро ” и природен резерват Камчия, както и на множество научни публикации, свързани с проучването, опазването и управлението на биоразнообразието и ценни природни територии.