ЩЪРКЕЛОВО ВРЕМЕ Е

Пролетта вече е на прага ни и пролетната миграция върви с пълна сила. Убедихме се вчера, при едно от редовните ни посещения на защитена местност „Ятата“ близо до Варна, което е сред любимите ни в района.

Освен първото ято от около 150 бели щъркели,  които се появиха като по поръчка, зарадваха ни и продължиха в посока запад, във водоема наблюдавахме десетки малки корморани, девет вида патици и потапници, сред които глобално застрашената белоока потапница, сива патица, сива и голяма бяла чапла, тръстиков блатар и дори една голяма белочела гъска, навярно закъсняла с миграцията.

Напомняме, че “Ятата” е мястото с най-богато разнообразие от птици в района на Варненско-Белославския езерен комплекс през всички сезони. Тук са установени над 220 вида птици, в това число 6 вида застрашени от изчезване в световен мащаб, като червеногушата гъска (Branta ruficollis), къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus), морския орел (Haliaeetus albicula) и други.

“Ятата” има важна роля за гнезденето на тръстиковия блатар, кокилобегача и сивата патица. По време на миграция и зимуване “Ятата” е сред най-значимите места в България за голям брой редки и застрашени видове птици като малкият корморан, белооката потапница, белият щъркел, блестящия ибис и пойния лебед.

За съжаление лошо впечатление ни направи замърсяването на наблюдателната площадка на отбивката край пътя Варна – Белослав, която неведнъж сме почиствали  и дори бяхме благоустроили преди време с дървена платформа, както и избелелите табели, които на практика представляват само едни празни конструкции.

Надяваме се да успеем с общи усилия да поправим стореното волно или неволно. Скоро ще стартираме донорка програма за почистване и поддържане на това уникално място. Вече имаме подкрепата на нашите партньори от туроператорските фирми Неофрон Турс и Хиляда Пътешествия, надяваме се да получим и вашата…Моля следете нашите инициативи и кампании тук.

ЧЕРВЕНОГУШИТЕ ГЪСКИ СА ВСЕ ОЩЕ МНОГОБРОЙНИ

Червеногушите гъски (Branta ruficollis) са все още многобройни в района на езерата Шабла и Дуранкулак. На 15 февруари 2017 г. преброихме общо 23 780 червеногуши, заедно с 47000 големи белочели и 160 сиви гъски. В едно от ятата забелязахме също и малка белочела гъска. Преди предстоящата миграция птиците се хранят активно в насажденията от зимни култури край езерата, за да натрупат енергия за дългия полет от 6000 км  обратно към сибирската тундра.

Въпреки че броят на зимуващите гъски в Крайморска Добруджа тази година е стабилен, все пак е важно да осигурим тяхното оцеляване и да намалим заплахите, пред които са изправени. Основната от тях е бракониерският  лов, който смущава птиците през ноември, декември и януари, поради което ние насочихме усилията си в осигураването на присъствие и патрули съвместно с регионалните горски власти и РИОСВ – Варна. Само тази зима сме възпрепятствали или спрели над 100 бракониерски набези.

В сравнение с положението в региона през втората половина на януари, когато по-студеното време и интензивния лов на езерата прогониха повечето от гъските на юг към Бургаските влажни зони, сега ятата се концентрират отново в традиционните си зимовища около Шабла и Дуранкулак. От началото на февруари, откакво ловния сезон приключи, птиците са по-спокойни по време на паша и нощуване в езерата. Червеногушите гъски вече са започнали да формират чисти ята, което показва, че  имаме още около две седмици през които да се радваме на тези прекрасни птици преди да отлетят на север към местата си за гнездене.

ПОСРЕЩАМЕ НОВАТА ГОДИНА С ПО-ГОЛЕМИ ЧИСЛЕНОСТИ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА

На 2 януари 2017 г. Сдружението за опазване на дивата природа проведе поредния мониторинг на водолюбивите птици в северните ни черноморски езера – Дуранкулашко езеро и трите Шабленски езера (Шабленско езеро, Езерецко езеро и Шабленска тузла).

По време на проучването установихме 6’390 червеногуши гъски  и 16’400 големи белочели гъски. Наблюдавахме и 90 сиви гъски в Дуранкулашко езеро. Около 2/3 от наблюдаваните гъски бяха нощували в Шабленското и Eзерецкото езеро, а останалите в морето срещу Дуранкулашко езеро и с. Крапец.

 В сравнение с проучването което проведохме на 17 декември 2016 броят на зимуващите гъски в Приморска Добруджа е нараснал чувствително, макар и да е все още далеч от численостите, които се наблюдават тук през последните 20-25 години.

В Дуранкулашко езеро отново установихме малка група тръноопашати потапници (този път 7 птици) – изключително рядък вид патица, с тревожно намаляваща численост в световен мащаб.

flock-of-geese-in-the-winter-crop-fields-near-the-lakes

Ято гъски на паша в близост до езерата

greater-white-fronted-geese_resized

Големи белочели гъски

white-tailed-eagles-inn-the-frozen-durankulak-lake

Морски орли в замръзналото Дуранкулашко езеро

И ЧЕРВЕНОГУШИТЕ ГЪСКИ ВЕЧЕ СА ТУК

Застудяването в средата на декември доведе от север голям брой водолюбиви птици в северните ни черноморски езера – Дуранкулашко езеро и трите Шабленски езера (Шабленско езеро, Езерецко езеро и Шабленска тузла).

На 17 декември 2016 г. екипи на Сдружението за опазване на дивата природа посетиха езерата с цел преброяване на водолюбивите птици и най-вече установяване числеността на червеногушата гъска, която е един от най-редките и силно уязвими видове птици, зимуващи ежегодно в района на езерата.

 По време на проучването установихме 2930 червеногуши гъски (от които около 95 %  в Дуранкулашко езеро) и 630 големи белочели гъски. Наблюдавахме и 27 сиви гъски. Всички наблюдавани гъски бяха нощували в езерата. Това е първата по-висока численост на червеногушите гъски за тази зима.

Впечатление направиха големите струпвания на други зимуващи водоплаващи птици в двете езера, и специално в Дуранкулашко езеро, където наблюдавахме 11 300 лиски и 4300 бр. различни видове патици и гмурци, включително 2550 кафявоглави потапници, 320 червеноклюни потапници, 120 средни нирци, 34 малки нирци, 390 големи гмурци, 230 черноврати гмурци и др. Сред водоплаващите птици в езерото  установихме и 7 тръноопашати потапници – изключително рядък вид патица, с тревожно намаляваща численост в световен мащаб. Установихме също 850 малки корморана, също застрашен от изчезване вид. Това е сред рекордните числености на малкия корморан в Дуранкулашко езеро, регистрирани по това време на годината. В сутрешните часове, заедно с гъските от езерото излетяха и 28 пойни лебеда и 2 тундрови лебеда, след което прекараха целия ден хранейки се в житни посеви в близост.

rbgeese_in-a-cereal-field-by-durankulak-lake

Червеногуши гъски в поле с житни култури

whooper-swans-greylag-geese__in-a-cereal-field-by-durankulak-lake

Пойни лебеди и сиви гъски край Дуранкулашко езеро

ducks_durankulak-lake

Ято диви патици на Дуранкулашко езеро

СТАБИЛНИ ЧИСЛЕНОСТИ НА ЧЕРВЕНОГУШИТЕ ГЪСКИ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

23 януари 2016г.

Числеността на червеногушите гъски в техните традиционни зимовища в североизточна България остава стабилна. По време на мониторинга, проведен на 23 януари 2016 г. от екип на Сдружение за опазване на дивата природа и Неофрон Турс установихме 24 430 червеногуши гъски, от които 12 760 бяха нощували на Дуранкулашкото езеро и 11 760 – на Шабленското езеро. Това е най-високата численост на вида, регистрирана през последните три зимнни сезона в района на двете езера. По време на преброяването отчетохме също 56 990 белочели гъски и около 60 сиви гъски.

Други интересни наблюдения: северни мишелови, белоопашати мишелови, морски орли, тръстикови и полски блатари, пойни и тундрови лебеди, червеноклюни потапници, малки нирци, голям воден бик.

20160123_160323RBG_Jan 2014_cropped Rough-legged Buzzard_22 Jan 2016_cropped

СТУДЪТ ДОВЕДЕ ЧЕРВЕНОГУШИТЕ ГЪСКИ В ТРАДИЦИОННОТО ИМ ЗИМОВИЩЕ

След необичайно топлото време в края на 2015 г. с настъпването на Новата година студеното време най-после достигна и България. Голям брой водоплаващи и други птици пристигнаха от север да намерят убежище в северните ни черноморски езера – Дуранкулашко езеро и трите Шабленски езера (Шабленско езеро, Езерецко езеро и Шабленска тузла).

По време на мониторинга на птиците на езерата, проведен от екип на Сдружението за опазване на дивата природа на 2-ри януари 2016 г. установихме 6980 червеногуши гъски (от които 5830 в Дуранкулашко езеро и 1150 в Шабленските езера) и 2025 големи белочели гъски (1205 в Шабленските езера и 820 в Дуранкулашко езеро). Наблюдавахме и 11 сиви гъски, които традиционно зимуват в малки числености в двете езера. Всички наблюдавани гъски бяха нощували в езерата.

Continue Reading →