НАШАТА КАМПАНИЯ

Инициативата, която стартираме заедно с нашите партньори – туоператорската фирма за специализирани пътувания сред природата „Неофрон Турс“,  цели да помогне за опазването на богатото видово разнообразие и ценните природни местообитания в защитена зона „Ятата“. Основната ни дейност ще бъде свързан с подобряване на достъпа и туристическата интерпретация на мястото, за да го направим по-приятно и удобно за посетителите, които искат да се любуват на птиците без да ги безпокоят.

В рамките на тази дейност:

  • Ще почистим от отпадъци, храсти и клони отбивката на шосето Варна – Белослав над ЗЗ „Ятата“, която служи за наблюдателна площадка и предлага панорамна гледка към цялата местност;
  • Ще изградим отново дървена платформа с парапет и пейки на наблюдателната площадка и ще се надяваме този път да не бъдат разрушении и откраднати.
  • Ще организираме най-малко две почиствания годишно (пролет и есен) в района около наблюдателната площадка и покрай канала, ползван от местните рибари за риболов с цел премахване на натрупаните строителни и битови отпадъци, пластмасови бутилки и други.
  • Ще поставим информационни табели на основния „вход“ към местността и на наблюдателната площадка, които обясняват ценноста на местообитанието, какви видове птици може да се наблюдават през различните сезони и как всеки може да допринесе за  опазването на богатото биоразнообразие на защитена зона „Ятата“.

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ

  • Чрез доброволен труд – участие в организираните почиствания, полагане на дървената скара, дизайн, предпечтат и печат на информационните табели и др.;
  • Чрез участие / пътуване по туристическите програми на „Неофрон Турс“, които отделят част от приходите от всяко реализирано пътуване за тази кампания;
  • Чрез дарение на името на Сдружение за опазване на дивата природа:

Банкова сметка: BG69UNCR70001522130491, Уникредит Булбанк, или чрез PayPal на имейл: info@wildlifeconservation.bg

ПРОБЛЕМЪТ

Целият Варненско – Белославски езерен комплекс е особено чувствителен към човешки дейности, свързани със замърсяването от близките индустриални предприятия и фрагментация на местообитанията. В западната част на езерния комплекс са разположени утаителните басейни на Девненския химически комплекс, а в северната част е ТЕЦ Варна. Голяма част от тежката индустрия в района на Варна е разположена по границите на зоната.

Развитието на промишлеността и урбанизацията са фактори, които са довели до загуба на местообитания и до цялостна екологична промяна на влажната зона и продължават да бъдат основен застрашаващ фактор. Самата защитена зона „Ятата“ е разположена на южния бряг на плавателния канал, свързващ Варненското и Белославското езеро, на 1 км източно от град Белослав и южно от село Страшимирово. Водоемът и заблатена част от теритотията са изкуствено създадени, в резултат на заустването на пречистените води от пречиствателната станция на Белослав. Именно поради това екологичниото равновесие тук е още по-крехко и нуждата то да бъде поддържано е още по-наложителна.

Територията има природозащитен статут по българското и европейското законодателство, което дава възможност за разработването на план за управление – инструмент, който ще служи като регулатор на на дейностите и ще гарантира опазването на богатото биоразнообразие, което ЗЗ „Ятата“ поддържа.

Регулирането на пашата на домашен добитък, любителския риболов, почистването от битови отпадъци, поддържането и туристическата интерпретация на мястото са само част от дейностите, които трябва да се предпримат в тази посока. Причината нищо да не се прави в момента от страна на ресорните институции са главно ограниченията на държавните и общинските бюджети. Тези проблеми се усложняват поради недобрата информираност и липсата на разбиране за природната стойност на мястото. Нужна е доста работа с децата и младежите, с общинските власти и всички заинтересовани страни за отстраняването на тези проблеми.

МЯСТОТО

Защитена зона „Ятата е най-добре запазената природна територия в рамките на Варненско-Белославския езерен комплекс и място, където е съсредоточено цялото му многообразие. Тук, на територия едва 144 ха са установени над 220 вида птици, в това число 6 вида застрашени от изчезване в световен мащаб.

По време на миграция и зимуване “Ятата” е сред най-значимите места в България за голям брой редки и застрашени видове птици, като червеногушата гъска, къдроглавият пеликан, малкият корморан, белооката потапница, блестящия ибис, пойния лебед,  морския орел и други. “Ятата” има важна роля за гнезденето на тръстиковия блатар, кокилобегача и сивата патица.

Районът на Варненско -Белославския езерен комплекс е богат на природни и културно-исторически забележителности със значителен потенциал за развитие на природен и алтернативен туризъм. Територията има природозащитен статут по българското и европейското законодателство, което дава възможност за разработването на План за управление – инструмент, който ще служи като регулатор на на дейностите, ще позволи по-добро показване на биоразнообразието пред обществеността и ще гарантира устойчивото опазване на мястото. Така то би могло да се превърне в демострационен модел на защитена територия, който може да бъде прилаган и на други места.