Бургаският езерен комплекс през зимата

Бургаският езерен комплекс е  екологичен комплекс от влажни зони, който обхваща езерата Бургаско (Вая), Мандренско, Атанасовско и Поморийско, както и защитените местностти Пода, Ченгене скеле и Узунгерен в близост до Бургас. Езерата имат международно значение като местообитание на водолюбиви птици. Бургаският езерен комплекс е сред 3-те най-значими комплекси от влажни зони за концентриращи се водолюбиви птици по българското черноморско крайбрежие.

Сред най-големите атракции на Бургаските езера през зимата са ятата от малки корморани и къдроглави пеликани, пребиваващи там, и стотиците тръноопашати потапници, зимуващи почти всяка зима на езерото Вая. Някои от другите видове, които можем да очакваме да видим там са голяма белочела гъска, червеногуша гъска, поен лебед, тундров лебед, морски орел, мустакат синигер, малък нирец, различни видове патици и потапници, голяма черноглава чайка, дългоклюна чайка, малка черноглава чайка и други обичайно зимуващи водолюбиви птици.

Какво наблюдавахме:

По време на обучението „КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ ДИВИТЕ ГЪСКИ – обучение за доброволци: част IV“ , което се проведе на 06.02.2016 г. в района на Бургаските езера, наблюдавахме около 20000 големи белочели гъски, излитащи от северната част на Атанасовско езеро, ято от 160 червеногуши гъски, стотици малки корморанина езерото Вая, а също така и къдроглави пеликани, големи бели чапли, десетки тръстикови блатари, северни мишелови, кафявоглави потапници, зимни бърнета, шилоопашати патици, средни нирции други обичайни и не толкова обичайни зимни гости на езерата.

logosДопълнителна информация:

Проектът на СОДП “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата»,  се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“  www.BG03.moew.government.bg

Success, your comment is awaiting moderation.