ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ В В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА КЪМ НСМБР

На 9 август  2016 г. се проведе обучение за въвеждане на данни в в информационната система към НСМБР. В обучението участваха седем доброволци от Сдружение за опазване на дивата природа, които вече са запознати с особеностите на системата и могат сами да въвеждат своите формуляри с данни от теренни наблюдения. Обучението е част от проект „Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг“ (BG03.SGS -21), осъществяван с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) – 2009 – 2014.

Това е последната дейност в рамките на проекта, и използваме случая да благодарим на донора, както и на  всички наши доброволци, взели участие в една или друга дейност на СОДП  през последната година!

Допълнителна информация:logos

Проектът на СОДП “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата»,  се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“  www.BG03.moew.government.bg

Success, your comment is awaiting moderation.