“ДИВИЯТ СВЯТ НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ“ – селекция

Фотографската изложба “ДИВИЯТ СВЯТ НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ” включва 24 фотоси, представящи богатото биоразнообразие и природната красотата на този район. Авторите са четирима фотографи–анималисти и природозащитници: Младен Василев, Чавдар Николов, Виктор Василев и Димитър Георгиев, които са посветили не малко време и усилия на проучването и опазването на дивата природа на България.

Изложбата беше открита на 18 март 2016 г. от 18.30 ч. в галерията на Photosynthesis, Варна, бул. “Княз Борис I” 64, където ще остане и може да бъде разгледана до 4 април 2016 г.

Изложбата се организира в партньорство с Photosynthesis и се явява заключително събитие по проекта на Сдружение за опазване на дивата природа (СОДП) “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, който се финансира в рамките на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

logos Допълнителна информация:

Проектът на СОДП “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата»,  се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“  www.BG03.moew.government.bg

Success, your comment is awaiting moderation.