Доброволци за природата

Проектът на СОДП “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата», се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

Проектът включва теоретични и практични обученията на доброволци за извършване на мониторинг на биоразнообразието, работа на терен за набиране на данни за Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие към МОСВ, участие в обществени събития и образователни инициативи с цел популяризиране на идеята за опазване на биологичното разнообразие.