КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ ЗИМУВАЩИТЕ ПТИЦИ – ЧАСТ ТРЕТА (видео)

Типични за зимата видове или „сезонни попълнения“ на местните популации – стотици хиляди птици от Северна Европа и Азия търсят убежище в меката зима на Североизточна България, което превръща езерата и блатата в района в топ дестинация за наблюдение на птици. Беше проведено обучение “Как да разпознаваме зимуващите птици”, като част от серията обучения, които включват изграждане на умения за разпознаване и описване на редки и застрашени растения и птици, типични за зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000 “Камчия” и “Ятата”.

Беше проведено и комбинираното теоретично и практическо обучение „КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ ДИВИТЕ ГЪСКИ в района на Бургаските езера. Участниците в обучението научиха интересни факти за зимуващите диви гъски и упражниха уменията си за разпознаване и броене на различните видове на терен.

logosДопълнителна информация:

Проектът на СОДП “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата»,  се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“  www.BG03.moew.government.bg

Success, your comment is awaiting moderation.