КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ ДИВИТЕ ГЪСКИ – обучение за доброволци: част IV

Зима е. В ранното утро от изток се показва жълто-оранжевия диск на слънцето. Животът в езерото се пробужда – чува се съненото обаждане на дивите гъски, които се готвят да напуснат водното си убежище и да се отправят към нивите в търсене на храна. Скоро небето се изпълва от гласовете и свистенето на крилата на многохилядните гъши ята. Първи се вдигат големите белочели гъски. Следват ги червеногушите – истинският „хит“ на крайбрежните езера.

Има много малко места на планетата, където могат да се видят ята от десетки хиляди диви гъски, сред които и редките червеногушигъски. Крайбрежна Добруджа със сигурност държи първенството сред тях, но през последните години Бургаските езера също предлагат този грандиозен спектакъл на дивата природа.

Комбинираното теоретично и практическо обучение „КАК ДА РАЗПОЗНАВАМЕ ДИВИТЕ ГЪСКИ – обучение за доброволци: част IV“ се проведе на 06.02.2016 г. в района на Бургаските езера. Участниците в обучението научиха интересни факти за зимуващите диви гъски и упражниха уменията си за разпознаване и броене на различните видове на терен.

По време на обучението наблюдавахме около 20000 големи белочели гъски, излитащи от северната част на Атанасовско езеро, ято от 160 червеногуши гъски, стотици малки корморани, а също така и къдроглави пеликани, големи бели чапли, десетки тръстикови блатари, северни мишелови, кафявоглави потапници, зимни бърнета, шилоопашати патици, средни нирции други обичайни и не толкова обичайни зимни гости на езерата.

Обучението се провежда в рамките на проект на Сдружение за опазване на дивата природа „Доброволци за природата“, който цели повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг и се осъществява с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) – 2009 – 2014 г.

logosТози документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“ www.BG03.moew.government.bg

 

 

Success, your comment is awaiting moderation.