IMG_2091-670x502

КОЙ СЕ КРИЕ В ГОРАТА БЛИЗО ДО НАС?

“ТАЙНИТЕ НА КАМЧИЙСКИЯ ЛОНГОЗ, ИЛИ КОЙ СЕ КРИЕ В ГОРАТА БЛИЗО ДО НАС?” бе темата на презентация, изнесена пред децата от Санитарно-оздравителен комплекс „Камчия“, детски лагер „Черноморски“ от експерти на Сдружение за опазване на дивата природа. Обучението е част от проект „Доброволци за природата“,който цели както повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг, така и работа с деца в рамките на различни образователни инициативи с цел популяризиране на идеята за опазване на природата. Проектът се осъществява с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) – 2009 – 2014 г.

По време на презентацията децата научиха кои са типичните обитатели на лонгозната гора, която се намира в близост до комплекса, защо тя е толкова уникална, какви правила трябва да спазваме в защитената територия и как можем да помогнем на дивите животни и растения. За затвърждаване на урока завършихме с кратка разходка в близкия парк, където разгледахме дърветата и лианите, формиращи основното местообитание в резерват „Камчия“ – лонгозната гора и се научихме да откриваме и наблюдаваме горските прици с бинокъл.

С това първо посещение на нашия екип в СОК „Камчия“ поставихме началото на серия образователни събития, която ще продължи и през следващите месеци.

logosПроектът “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата», се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“ www.BG03.moew.government.bg

IMG_2089 IMG_2097 IMG_2099 IMG_2100

Success, your comment is awaiting moderation.