КОМБИНИРАНОТО ТЕОРЕТИЧНО И ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ VIA PONTICA

Комбинираното теоретично и практическо обучение VIA PONTICA И ЧУДОТО НА МИГРАЦИЯТА се проведе на 26.09.2015 г. в защитена зона “Ятата“ и защитена местност „Петрича“ с близкия скален масив на с. Разделна. Участниците в обучението научаха интересни факти и подробности за миграцията на птиците и техниките за определяне на вида, броя, посоката и височината на полета на реещите се птици.

Обучението се провежда по проект на Сдружение за опазване на дивата природа  „Доброволци за природата“, който цели повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг и се осъществява с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) – 2009 – 2014 г.

Вероятно тези от вас, които се интересуват от история свързват това име с античния път покрай западния черноморски бряг, който древните народи са ползвали за придвижване от Константинопол на юг до Истрия на север. Много преди тях обаче, прелетните птици са ползвали същия този маршрут, следвайки въздушните течения покрай морския бряг всяка пролет и есен при прелета си от топлите страни към родината си и обратно. Via Pontica, по-голямата част от който минава по нашето Черноморие, е един от главните миграционни пътища на птиците в Европа. Голямо щастие, но и отговорност за нас е предимството да наблюдаваме могохилядните ята от реещи се птици.

По време на занятието се спряхме подробно на особеностите на западночерноморския прелетен път на птиците Via Pontica, по-голямата част от който минава по нашето Черноморие и който е един от главните миграционни пътища на птиците в Европа:

Via Pontica следват много видове грабливи, водолюбиви и пойни птици, измежду които 80% от всички бели щъркели и цялата популация на розовия пеликан в Европа, както и изключително редките видове царски орел, египетски и белоглав лешояд. Най-многобройни в края на септември са малкия креслив орел, вечерната ветрушка и двата вида пеликани – розов и къдроглав. Те са и най-характерни за Via Pontica, като почти не се срещат по другия основен коридор в Европа – Via Gibraltar. Освен тях можем да очакваме ята от орел змияр, малък орел, различни видове блатари, ястреби, жерави и други.

По време на обучението наблюдавахме миграция на малки кресливи орли, осояди, мишелови, ястреби и др, както и обитаващите ЗМ „Ятата“ малки и големи бели чапли, сива чапла, малък корморан, розов пеликан, тръстиков блатар и др.

Освен обученията на доброволци, проектът включва и работа на терен за набиране на данни за Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие към МОСВ, участие в обществени събития и образователни инициативи с цел популяризиране на идеята за опазване на биологичното разнообразие.

logosТози документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“ www.BG03.moew.government.bg

Success, your comment is awaiting moderation.