IMG_0024

НАПИШЕТЕ НИ ВАШЕ НАБЛЮДЕНИЕ ИЛИ ИСТОРИЯ

Моля ползвайте формата по-долу, за да споделите с нас Ваша история, преживяване, есе, снимки или просто текст, свързани с доброволчество, опазване на околната среда и биоразнообразието. След одобрение от наш служител, Ввашата история ще се появи на сайта.

logosДопълнителна информация:

Проектът на СОДП “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата», се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“ www.BG03.moew.government.bg

НАПИШЕТЕ НИ ВАШАТА ИСТОРИЯ

Success, your comment is awaiting moderation.