ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЗИМУВАЩИ ВОДОЛЮБИВИ ПТИЦИ

13 декември 2015
Типични за зимата видове или „сезонни попълнения“ на местните популации – стотици хиляди птици от Северна Европа и Азия търсят убежище в меката зима на Североизточна България, което превръща езерата и блатата в района в топ дестинация за наблюдение на птици.

Избрахме неделния ден за поредното обучение в рамките на проекта на Сдружение за опазване на дивата природа „Доброволци за природата“. Серията обучения включват изграждане на умения за разпознаване и описване на редки и застрашени растения и птици, типични за зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000 “Камчия” и “Ятата”.

В Защитена местност „Ятата“ в близост до Белослав, наблюдавахме и се научихме да разпознаваме над 10 вида диви патици, особено красиви в зимното си оперение, лебеди, малкии големи корморани, големи бели чапли, сиви чапли, тръстикови блатари, черешарки, зеленики и др. Като бонус се явиха три розови и два къдроглави пеликани, които макар и чести посетители на “Ятата” през зимата, винаги представляват атрактивна гледка.

Благодарим на участниците за проявения интерес и любознание, като се надяваме усвоените нови умения да им служат занапред при срещите с дивите обитатели на влажните зони.

logosПроектът “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата», се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“ http://www.BG03.moew.government.bg

 

Success, your comment is awaiting moderation.