ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА“ ДИВИЯТ СВЯТ НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ“

Сдружение за опазване на дивата природа (СОДП) представя ДИВИЯТ СВЯТ НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ – фотоизложба, посветена на птиците, богатото разнообразие и природната красотата на този край, показани през обективите на талантливите фотографи –анималисти и природозащитници Младен Василев, Чавдар Николов, Виктор Василев и Димитър Георгиев.

Изложбата беше открита на 18 март 2016 г. от 18.30 ч. в галерията на Photosynthesis, Варна, бул. “Княз Борис I” 64, където ще остане и може да бъде разгледана до 31 март

Изложбата се организира в партньорство с Photosynthesis и се явява заключително събитие по проекта на СОДП “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, който се финансира в рамките на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

Проектът включва теоретичното и практическо обучение на добровлци на терен през  четирите  различни сезона с цел изграждане на умения за разпознаване и описване на редки и застрашени растения и птици, типични за зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000 “Камчия” и “Ятата” в близост до Варна.

За да научите повече, заповядайте на изложбата, а за да видите част от птиците и природната красота от фотосите наживо, присъединете се към нашите дейности!

logosДопълнителна информация:

Проектът на СОДП “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата»,  се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“  www.BG03.moew.government.bg

Success, your comment is awaiting moderation.