ПОСРЕЩНАХМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ПО-ЧИСТА ПРИРОДА

5 юни 2016 г.

Вчера, на 4 юни, чистихме дюните и плажа пред Шабленската тузла – една от перлите на северното ни Черноморие . Да припомним: Районът на Шабленската тузла попада в обхвата на две защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 – ЗЗ „Шабленски езерен комплекс” по Директивата за опазване на дивите птици и ЗЗ „Езеро Шабла – Езерец” по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Тузлата и прилежащите й територии дават убежище на 198 вида птици (около 50 % от орнитофауната на България), отбелязани през всички сезони. Пясъчните дюни представляват важно местообитание за много редки растителни и животински видове.

В акцията участваха около 30 доброволци от Сдружение за опазване на дивата природа – Варна, Морски клуб „Портос Кария“ – Шабла, сдружение „Еко норд“- Камен Бряг и служители на Община Шабла.

Съчетавайки полезното с приятното, наблюдавахме и слушахме около 20 вида птици, сред които глобално застрашената белоока потапница, бял ангъч, ням лебед с малки, речен дъждосвирец, тръстиково шаварче, южен славей, испанско врабче, авлига, пчелояди и много други. Организираните наблюдения са част от проект на Сдружение за опазване на дивата природа, финансиран от  Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

Благодарим на всички наши доброволци, които отделиха съботния си ден и с огромен ентусиазъм се включиха в почистването.

 

logosДопълнителна информация:

Проектът на СОДП “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата»,  се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“  www.BG03.moew.government.bg

Success, your comment is awaiting moderation.