ПРОЛЕТНА МИГРАЦИЯ ГОРСКИ ПТИЦИ И ЦВЕТЯ – ЧАСТ ЧЕТВЪРТА (ВИДЕО)

По време на комбинираното теоретично и практическо обучение “Пролетна Миграция, Горски Птици И Цветя”, проведено на 26.03.2016 г. в защитена зона “Камчия“, наблюдавахме прелет на близко ято от около 350 мигриращи бели щъркели, друго ято от около 300 бели щъркели, както и стотици щъркели в нивите и пасищата, плюс ято от 130 розови пеликани, 3 сиви жерава, около 120 обикновени мишелови, малки ястреби и др.
В Камчийската гора и около нея видяхме и чухме горска чучулига, червеногушка (червеношийка), сива сврачка. Гората бе “послана” с килими от битински синчец и блатно кокиче.

В разливите около Ново Оряхово наблюдавахме – червен ангъч (2), кокилобегачи (30 +), калугерици (60 +) и още много други видове водолюбиви птици.

logosДопълнителна информация:

Проектът на СОДП “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата»,  се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“  www.BG03.moew.government.bg

Logged in as adminLogout

Success, your comment is awaiting moderation.