ПРОЛЕТНА МИГРАЦИЯ, ГОРСКИ ПТИЦИ И ЦВЕТЯ

Комбинираното теоретично и практическо обучение “ПРОЛЕТНА МИГРАЦИЯ, ГОРСКИ ПТИЦИ И ЦВЕТЯ” се проведе на 26.03.2016 г. в защитена зона “Камчия“. По време на обучението се спряхме подробно на особеностите на западночерноморския прелетен път на птиците Via Pontica, по-голямата част от който минава по нашето Черноморие и който е един от главните миграционни пътища на птиците в Европа.

Всяка пролет и есен много видове грабливи, водолюбиви и пойни птици, измежду които 80% от всички бели щъркели и цялата популация на розовия пеликан в Европа, слвдват Via Pontica. Най-многобройни в края на март са белите и черните щъркели, двата вида пеликани – розов и къдроглав, жерави, орли, мишелови, блатари и др. Някои от тях, като малкия креслив орел и вечерната ветрушка например, са характерни само за Via Pontica, като почти не се срещат по другия основен коридор в Европа – Via Gibraltar.

Участниците в обучението научиха интересни факти и подробности за миграцията на птиците и техниките за определяне на вида, броя, посоката и височината на полета на реещите се птици. В лонгозната гора, характерна за Защитена зона „Камчия“ обърнахме внимание на горските птици и по-специално на хралупознездещите – кълвачи, зидарки, мухоловки, които са индикаторни за състоянието и екологичното здраве на гората.

По време на обучението наблюдавахме прелет на близко ято от около 350 мигриращи бели щъркели, друго ято от около 300 бели щъркели, както и стотици щъркели в нивите и пасищата, плюс ято от 130 розови пеликани, 3 сиви жерава, около 120 обикновени мишелови, малки ястреби и др. В Камчийската гора и около нея видяхме и чухме горска чучулига, червеногушка (червеношийка), сива сврачка. Лонгозната гора и дюните, които я делят от морето бяха изпъстрени с диви цветя – битински синчец, блатно кокиче, минзухари, лютичета, различни пясъчни растения.

В разливите около Ново Оряхово наблюдавахме – червен ангъч (2), кокилобегачи (30 +), калугерици (60 +) и още много други видове водолюбиви птици.

Обучението е част от проект на Сдружение за опазване на дивата природа  „Доброволци за природата“, с финансиране от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) – 2009 – 2014 г.

logosДопълнителна информация:

Проектът на СОДП “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата»,  се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“  www.BG03.moew.government.bg

Success, your comment is awaiting moderation.