IMG_2046-670x502

ЧУДНИЯТ СВЯТ НА КАМЧИЯ – ПТИЦИ И РАСТЕНИЯ

ЧУДНИЯТ СВЯТ НА КАМЧИЯ – ПТИЦИ И РАСТЕНИЯ е първото от серията обучения в рамките на проект на Сдружение за опазване на дивата природа „Доброволци за природата“.  Серията обучения включват изграждане на умения за разпознаване и описване на редки и застрашени растения и птици, типични за зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000 “Камчия” и “Ятата”.

Обучението ЧУДНИЯТ СВЯТ НА КАМЧИЯ – ПТИЦИ И РАСТЕНИЯ се състоя на 11 юли 2015 г. в защитена зона „Камчия“ и предизвика голям интерес от страна както на по-опитните, така и на новите участници. Обърнахме особено внимание на пясъчните дюни, които са сред най-редките местообитания в България, а растящите по тях сухолюбиви растения – сред най-застрашените в европейски мащаб. С помощта на експерт – ботаник разбрахме как да разпознаваме най-характерните растения за трите дюнни местообитания – зараждащи се (ембрионални) дюни, подвижни (бели) дюни и стабилизирани (сиви) дюни. Спряхме се на видовете птици, които са индикаторни за състоянието на средата. В защитена зона „Камчия“ такива са хралупогнездящите птици: среден пъстър кълвач, голям пъстър кълвач, сив кълвач, черен кълвач, полубеловрата мухоловка, сива мухоловка, син синигер, лъскавоглав синигер, горска зидарка, градинска дърволазка. Накрая разгледахме основното местообитание в комплекса – лонгозната гора от полски ясен, дръжкоцветен дъб, полски бряст, полски клен и черна елша, с подлес от обикновен глог, обикновен дрян и кучи дрян.

logosПроектът “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата», се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“ http://www.BG03.moew.government.bg

IMG_2031 IMG_2041 IMG_2046-670x502 IMG_2051 IMG_2058

Success, your comment is awaiting moderation.