VIA PONTICA И ЧУДОТО НА МИГРАЦИЯТА (ВИДЕО)

Oбучение за доброволци: част II

Комбинираното теоретично и практическо обучение се проведе на 26.09.2015 г. в защитена зона “Ятата“ и близкия скален масив на с. Разделна. Участниците в обучението научиха интересни факти и подробности за миграцията на птиците и техниките за определяне на вида, броя, посоката и височината на полета на реещите се птици.

logosДопълнителна информация:

Проектът “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата», се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“ http://www.BG03.moew.government.bg

Success, your comment is awaiting moderation.