СРЕБЪРНА

Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за птиците и Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

Сребърна е единственото запазено до днес крайдунавско езеро в България. Името му винаги се е свързвало с богатството и разнообразието от птици. През годините тази уникална влажна зона е преминала през много перипетии и промени – от прекъсване на животворната връзка с Дунав, през почти пълното й пресъхване в средата на 90-те години на 20 век, до благодатното съживяване след възстановяването на връзката на езерото с реката. Continue Reading →

БАТОВА

BG0002082 – Защитена зона по Директива 92/43 на ЕЕС за опазване на дивите птици, която припокрива защитена зона по Директивата за местообитанията

Защитена зона Батова се намира северно от гр. Варна и обхваща поречието на р. Батова и по-голямата част от Франгенското плато, включително бреговата ивица от Албена до Златни пясъци и прилежащата й морска акватория. Continue Reading →

ВАРНЕНСКО-БЕЛОСЛАВСКО ЕЗЕРО

BG0000191 – Защитена зона по Директива 92/43 на ЕЕС за опазване на дивите птици, която припокрива защитена зона по Директивата за местообитанията.

Варненско-Белославският езерен комплекс обхваща две езера – Варненското и Белославското, разположени на запад от гр. Варна и свързани помежду си с изкуствено прокопан канал. Варненското езеро е крайбрежно лиманно езеро с естествен произход. Continue Reading →

ШАБЛЕНСКИ ЕЗЕРЕН КОМПЛЕКС

Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за птиците и Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

С красивата си и запазена природа Шабленският езерен комплекс е сред най-представителните места от екологичната мрежа Натура 2000. Мястото е включено в Натура 2000 поради европейското си  значение за опазването на редки и застрашени местообитания – крайбрежни сладководни и полусолени езера, пясъчни плажове и тръстикови масиви, които хиляди птици ползват за почивка по време на миграция или за зимно убежище. Поради това езерният комплекс предостява възможности за развитие на целогодишен природопознавателен туризъм, като особено популярни са туровете за наблюдение на птици. Continue Reading →

КОМПЛЕКС КАМЧИЯ

BG0002045 – Защитена зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците

Комплекс Камчия се намира на около 25 km южно от гр. Варна. Обхваща крайречни заливни гори, известни под наименованието “български лонгоз” около устието и долното течение на р. Камчия, обширни пясъчни дюни и плажна ивица, храстови и тревни съобщества, сладководни блата и морска акватория, както и прилежащи рибарници. Много характерни са разположените в гората заблатени територии – Мазния азмак и Лесинския азмак, които са останки от стари речни ръкави,естествено свързани с реката. Към комплекса е включено и бившето Старооряховско блато, югозападно от резервата, превърнато в обработваеми земи. През зимата и пролетта тук се образуват обширни разливи, привличащи големи количества водолюбиви птици. Continue Reading →

КАМЧИЙСКА ПЛАНИНА

BG0002044 –  Защитена зона по Директива 92/43 на ЕЕС за опазване на дивите птици, която припокрива защитена зона по Директивата за местообитанията

Камчийска планина формира северната част на крайморския дял на Стара планина. На изток граничи с Черно море, на север достига до долината на р. Камчия.  Зоната е включена в Европейската екологична мрежа Натура 2000 поради изключителното й значение за опазване на биоразнобразието в района. Основни местообитания са горските, представени от чисти дъбови и букови гори, и смесени широколистни гори с преобладаване на цер (Quercus cerris), благун (Quercus frainetto),горун (Quercus dalechampii ), източен бук ( Fagus orientalis), мизийски бук (Fagus sylvatica), сребролистна липа (Tilia tomentosa). Continue Reading →

КАЛИАКРА

Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за птиците и Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

Това е тази част от черноморското крайбрежие, която обхваща най-източната част от Добруджанското плато, между Каварна и нос Шабла. Тук се намират последните остатъци от степите, характерни в миналото за района на Добруджа. Прекрасните цветове на дивите божури и горицвети през пролетта, сребристо-зелените тонове на пелина през лятото и елегантните движения на коилото през есента създават неповторимия облик на този район. Continue Reading →

ДУРАНКУЛАШКО ЕЗЕРО

Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за птиците и Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

Със стратегическото си разположение на един от главните миграционни пътища на птиците в Европа – Via Pontica – Дуранкулакшкото езеро предлага сигурен пристан за хиляди мигриращи птици, които всяка година минават на път за гнездовите си територии или остават да зимуват. През зимата разнообразието от водолюбиви птици е невероятно, но всепризната атракция са многохилядните ята от диви гъски, излитащи от езерото при изгрев слънце. Наред с голямата белочела гъска, големи струпвания образува и застрашената от изчезване червеногуша гъска. Тази дребна гъска с пъстро операние изминава хиляди километри от Сибирската тундра и обратно, привлечена от спокойствието, меката зима и големите обработваеми площи с подходящи зърнени култури. Continue Reading →

ЯТАТА

BG0002046 – Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за птиците и Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

Защитената зона обхваща влажна зона, заобиколена от пасища, широколистни гори и скални биотопи.

“Ятата” е мястото с най-богато разнообразие от птици в района на Варненско-Белославския езерен комплекс през всички сезони. Тук са установени над 220 вида птици, в това число 6 вида застрашени от изчезване в световен мащаб, като червеногушата гъска (Branta ruficollis), къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus), морския орел (Haliaeetus albicula) и други. Continue Reading →