leucojum-aestivum-1

БАТОВА

Posted on May 19, 2014

BG0002082 – Защитена зона по Директива 92/43 на ЕЕС за опазване на дивите птици, която припокрива защитена зона по Директивата за местообитанията

Защитена зона Батова се намира северно от гр. Варна и обхваща поречието на р. Батова и по-голямата част от Франгенското плато, включително бреговата ивица от Албена до Златни пясъци и прилежащата й морска акватория.

В устиетона р. Батова е разположен резерват „Балтата“, съхраняващ естествена лонгозна гора и блатни местообитания. В района са установени 184 вида птици, 70 от които са включени в Червената книга на България. Мястото се намира на западночерноморския прелетен път наптиците Via Pontica, като над долината на р. Батова се събират три потока от мигриращи птици, идващи от Добруджа. През Батова преминава най-концентрираният поток от мигриращи щъркели и пеликани в Североизточна България, а поради значението си за над 30 вида мигриращи реещи се птици Батова е определено като място с тесен фронт на миграция от световно значение.

През зимата в Батова се задържат големи числености водолюбиви птици, предимно големи белочели гъски (Anser albifrons), които нощуват в морето и ежедневно прелитат над района, за да се хранят в земеделските земи. Батова е едно от най-важните в страната и в Европа места за опазване на гнездящите среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) и полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata).

Проблемите, с които се борим:

Урбанизацията, свързана с мащабното развитиена туризма и разширяването на селищата води до разпокъсване и разрушаване на местообитанията, основно в крайбрежната зона. Водните местообитания, свързани с р. Батова и специално с лонгозната гора „Балтата“ се влияят силно от човешките дейности. Водният баланс на лонгозната гора е нарушен, а това е основна заплаха за функционирането й като екосистема. Липсва план за управление на защитената зона, а ПУ на поддържания резерват „Балтата“, който е част от територията, се нуждае от актуализация.

 

Wryneck_Colin Bradshaw_for classic birding tourLeucojum aestivum_Kamchia Rivarine Forests_DGeorgievSemi-collared flycatcher by Colin Bradshaw

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *