IMG_0133

МЯСТОТО

Posted on March 23, 2017

Защитена зона „Ятата е най-добре запазената природна територия в рамките на Варненско-Белославския езерен комплекс и място, където е съсредоточено цялото му многообразие. Тук, на територия едва 144 ха са установени над 220 вида птици, в това число 6 вида застрашени от изчезване в световен мащаб.

По време на миграция и зимуване “Ятата” е сред най-значимите места в България за голям брой редки и застрашени видове птици, като червеногушата гъска, къдроглавият пеликан, малкият корморан, белооката потапница, блестящия ибис, пойния лебед,  морския орел и други. “Ятата” има важна роля за гнезденето на тръстиковия блатар, кокилобегача и сивата патица.

Районът на Варненско -Белославския езерен комплекс е богат на природни и културно-исторически забележителности със значителен потенциал за развитие на природен и алтернативен туризъм. Територията има природозащитен статут по българското и европейското законодателство, което дава възможност за разработването на План за управление – инструмент, който ще служи като регулатор на на дейностите, ще позволи по-добро показване на биоразнообразието пред обществеността и ще гарантира устойчивото опазване на мястото. Така то би могло да се превърне в демострационен модел на защитена територия, който може да бъде прилаган и на други места.

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *