Untitled

ПОЛУЧИХМЕ НАГРАДАТА ЗА НАЙ-ДОБРА ФОТОГРАФИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА „ДОБРОВОЛЦИ ЗА ПРИРОДАТА“

Posted on November 14, 2017

На конференция послучай успешното приключване на работата по програмите „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ и „Биологично разнообразие и екосистеми“, финансирани от Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г., с помощта на правителствата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, МОСВ награди най-ефективните и открояващи се проекти в девет категории.  Нашето Сдружение за опазване на дивата природа грабна  приза в категорията „Най-добра фотография“  за проекта „Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг” (MonNe).

Проектът включваше теоретични и практични обученията на доброволци за извършване на мониторинг на биоразнообразието, работа на терен за набиране на данни за Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие към МОСВ, участие в обществени събития и образователни инициативи с цел популяризиране на идеята за опазване на биологичното разнообразие.

„Над 600 доброволци бяха обучени по наблюдение на биоразнообразието и въвеждането на данни в информационната система за биоразнообразие. Беше разработен и интегриран нов модул за инвазивните видове и екосистемните услуги в националната информационна система за наблюдение на биоразнообразието. Национална методология за биофизична оценка на екосистемите у нас и за представяните от тях услуги бе разработена с успех. По нея бяха картирани и оценени деветте типа екосистеми в България в съответствие със Стратегията за биоразнообразие на ЕС 2020. Бяха разработени проекти на стратегически и нормативни документи“, отчете министър Димов. Той благодари на страните-донори за приноса в реализацията на ключови екологични политики, за ползотворното сътрудничество с програмните партньори и за активното участие на всички бенефициенти.

 

Допълнителна информация:

Проектът на СОДП “Повишаване на капацитета на доброволците в Североизточна България за изпълнението на биологичен мониторинг”, накратко «Доброволци за природата»,  се финансира в рамките на Програма BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за опазване на дивата природа и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите“  www.BG03.moew.government.bg

Be the first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *